Bohem logo
Hledat:
Zavřete toto vyhledávací pole.

Podmínky prodeje

Obchodní společnost Bohem Production s.r.o. se sídlem K Safině 659, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 60491337.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Bohem Production s.r.o. se sídlem K Safině 659, 149 00 Praha 4 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/ 2012 Sb. obchodní podmínky, občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bohem.cz/cs/shop/ (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od těchto podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat k jejímu uživatelskému rozhraní. Kupující může ze svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet") objednávat zboží. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen v případě změny údajů uvedených v uživatelském účtu tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích potřebných pro přístup ke svému uživatelskému účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit používání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než 1 rok nebo pokud kupující porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivých druhů zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud toto zboží nelze z důvodu jeho povahy vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje především informace o:

3.4.1. objednané zboží (objednané zboží kupující "vloží" do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsob úhrady kupní ceny zboží, informace o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které kupující do objednávky zadal, a to i s ohledem na schopnost kupujícího odhalit a opravit chyby, které se při zadávání údajů do objednávky vyskytly. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "PLACE ORDER". Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí toto obdržení kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen "e-mailová adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Zásilky jsou smluvně zasílány společností Advice Media

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. platbou kartou
 2. od společnosti PayPal

4.2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména pokud kupující nepředloží dodatečné potvrzení objednávky (článek 3.6), požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu - o platbách provedených na základě kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14 ) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího bohem@bohemproduction.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody způsobené na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li spolu se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží spolu s poskytnutým darem.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

6.3. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem dodání.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, pokud je prodávající vydal.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím:

7.2.1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud k ujednání nedošlo, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,

7.2.2. zboží je vhodné pro účel, který prodávající uvádí pro jeho použití nebo pro který se zboží tohoto typu obvykle používá,

7.2.3. kvalita nebo provedení zboží odpovídá smluvnímu vzorku nebo modelu, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo modelu,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží splňuje požadavky právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo v době převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně též v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Ve vztahu ke kupujícímu není prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající vyřizuje stížnosti spotřebitelů prostřednictvím elektronické adresy bohem@bohemproduction.com. Prodávající zašle informaci o vyřízení stížnosti kupujícího na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu dohlíží mimo jiné na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. The buyer agrees to the processing of his personal data: first and last name, residential address, identification number, tax identification number, e-mail address and telephone number (collectively referred to as “personal data”).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce z webového rozhraní obchodu) a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí stranu jako zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po neomezenou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl informován o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. Pokud se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, pokud jde o účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodejce nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Pokud kupující požádá o informace o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tyto informace poskytnout. Prodávající má právo požadovat za poskytnutí informace podle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikáním prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí s tím, aby prodávající zasílal obchodní sdělení na e-mailovou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je možné provést nákup na webových stránkách a splnit závazky prodávajícího z kupní smlouvy, aniž by byly tzv. cookies uloženy v počítači kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoli odvolat.

 1. DORUČENÍ

11.1. Může být doručena na e-mailovou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že se vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: e-mailová adresa bohem@bohemproduction.com

V Praze 09/01/2023

en_US