Bohem logo
Hledat:
Zavřete toto vyhledávací pole.

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je společnost Bohem production s.r.o., IČ 60491337, Praha 4, K Safině 659, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27667, jednající jednatelkou Ivanou Matteiovou (dále jen: "Správce").

Kontaktní údaje správce jsou následující: Adresa: K Safině 659, Praha 4, 149 00 e-mail: ivanamattei@seznam.cz tel: +420 602 310 251

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Ivana Matteiová

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal v důsledku vyřízení vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační, kontaktní a smluvní údaje.

III.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Zákonným základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, vytvoření profilu subjektu údajů a vedení tohoto profilu subjektu údajů v databázi správce za účelem předkládání vhodných nabídek na účinkování subjektu údajů v audiovizuálních dílech a uzavírání případných smluv o účinkování subjektu údajů v audiovizuálních dílech mezi subjektem údajů a správcem, dále, za účelem nabízení subjektu údajů klientům nebo potenciálním klientům správce podle subjektu údajů zvolené kategorie evidovaných osob (herec, komparzista, fotomodel nebo hlas) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, v případě, že nedojde k objednání zboží nebo služeb.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), a to po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

PROTI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby podílející se na dodávkách zboží / služeb / provádění plateb podle smlouvy, osoby podílející se na provozu služeb, podílející se na výrobě audiovizuálních děl, poskytující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte možnost

Právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR,

Právo na opravu vašich osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR.

Právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;

Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání dat a uchovávání osobních údajů v papírové podobě. Přístup k osobním údajům je možný pouze prostřednictvím zabezpečeného přihlášení.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Správce nakládá s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy a chrání je v maximální možné míře.

Podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a v plném rozsahu je přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách nebo případně zašle novou verzi zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

en_US