LOADING

Type to search

PODMÍNKY A PRAVIDLA

Před dokončením transakce musí účastník přečíst tyto podmínky a souhlasit s nimi. Podáním žádosti o přístup k těmto webovým stránkám a/nebo o služby z nich odběratel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se jimi. Tato dohoda se může kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na těchto stránkách bez předchozího upozornění každého předplatitele.

0. Preambule

 • Údaje o účastnících jsou určeny pouze pro interní použití a jsou důvěrné.
 • Všechny transakce jsou šifrovány pomocí SSL.
 • Kreditní karta předplatitele bude vyúčtována ihned po nákupu.
 • Po nákupu obdrží předplatitel e-mailové oznámení se všemi platebními údaji. Smlouva mezi zákazníkem a obchodem je uzavřena po odeslání objednávky.
 • Všechny objednávky budou vyřízeny okamžitě.
 • Všechny dotazy budou zodpovězeny do dvou pracovních dnů.
 • Doporučujeme vytisknout si údaje o transakci a obchodní podmínky a uschovat je na snadno dostupném místě.
 • Zakázáno pro osoby mladší než zákonný věk v příslušné zemi.

1. Definice

 • “Členem” nebo “členstvím” se rozumí předplatitel nebo uživatel platného uživatelského jména a hesla pro stránky po dobu trvání členství.
 • “Stránkou” se rozumí webová stránka, pro kterou si předplatitel zakoupí uživatelské jméno a heslo za účelem přístupu na stránku a k jejím materiálům a získání výhod členství.
 • “Předplatitelem” se rozumí uživatel služeb webu a držitel platného uživatelského jména a hesla pro web.
 • “Přístupovými právy” se rozumí kombinace jedinečného uživatelského jména a hesla, která slouží k přístupu na stránky. Přístupová práva jsou licencí k používání stránek po stanovenou dobu.
 • “Záložkou” se rozumí adresa URL umístěná do dočasného souboru v prohlížeči předplatitele, aby se předplatitel mohl v budoucnu na tuto stránku vrátit, aniž by musel zadávat své uživatelské jméno a heslo.

2. Účtování

Pokud je připojeno více míst využívajících jakoukoli platební metodu, bude ve výpisu předplatitele uveden každý jednotlivý nákup tvořící transakci. To může zahrnovat další informace na výpisu účastníka na základě asociace kreditních karet, telefonní regulace a jakýchkoli dalších nařízených pravidel a předpisů. Pokud se Odběratel rozhodne použít k nákupu předplatného této stránky běžný účet, bude z jeho běžného účtu provedeno inkaso.

3. Daň

Daň z přidané hodnoty (DPH), daň z prodeje nebo jiná spotřební daň může být zahrnuta v nákupu nebo k němu připočtena v závislosti na vaší zemi, státu, území, městě nebo na jiných platných místních předpisech. Sazby daně se mohou podle toho lišit.

4. Dohodnutý způsob komunikace

Předplatitel souhlasí s tím, že potvrzení o transakci bude poskytnuto prostřednictvím e-mailu na adresu předplatitele uvedenou při první registraci. Následné aktualizace transakcí mohou být Účastníkovi sdělovány prostřednictvím členské zóny na Stránkách po přihlášení, aby bylo zajištěno jejich přijetí v případě, že se Účastník odhlásil z odběru e-mailové komunikace.

5. Elektronické přijímání

Předplatitelé obdrží na svůj e-mail uvedený při prvním přihlášení k odběru elektronické potvrzení. Předplatitel si může vyžádat kopii vyúčtování poplatků za své členství na Stránkách, ale Bohem nezaručuje dostupnost těchto záznamů po více než 365 dnech od data Předplatného. Žádosti musí být podány přímo společnosti Bohem. Chcete-li kontaktovat společnost Bohem, odkazujete na odkazy zákaznické podpory na Stránkách.

6. Zrušení

Předplatné služby může být kdykoli a bez udání důvodu ukončeno buď: Bohem , nebo Odběratel na základě oznámení druhé straně elektronickou nebo klasickou poštou, prostřednictvím chatu nebo telefonicky. Předplatitelé jsou povinni uhradit poplatky vzniklé do data ukončení.

7. Vrácení peněz

O vrácení peněz za nákupy nebo opakované poplatky lze požádat kontaktováním zákaznické podpory. Náhrady nebo kredity nebudou vydávány za částečně využité členství. O zrušení všech budoucích opakujících se účtů lze požádat v souladu s oddílem 8 – Zrušení. Společnost Bohem si vyhrazuje právo vrátit peníze nebo poskytnout kredit vztahující se na nákupy na Stránkách podle svého uvážení. Rozhodnutí o vrácení poplatku neznamená povinnost vydat další budoucí náhrady. Pokud společnost Bohem z jakéhokoli důvodu vrátí peníze, budou připsány výhradně na platební metodu použitou při původní transakci. Společnost Bohem nebude vydávat náhrady v hotovosti, šekem nebo na jiný platební mechanismus.

8. Spory držitelů karet/vrácení poplatků

Všechny chargebacky jsou důkladně prošetřeny a za daných okolností mohou zabránit budoucím nákupům u společnosti Bohem. Reklamace podvodu může vést k tomu, že společnost Bohem kontaktuje vydavatele karty Účastníka, aby ho ochránila a zabránila budoucím podvodným platbám z karty Účastníka.

9. Autorizace používání

Předplatitelé stránek jsou tímto oprávněni k jednorázovému přístupu ke službě nebo materiálu umístěnému na těchto stránkách. Tato přístupová práva se udělují pro výhradní použití jednomu Předplatiteli. Všechna členství jsou poskytována pro osobní potřebu a nesmí být využívána ke komerčním účelům ani jinými třetími stranami. Komerční využití jak těchto stránek, tak jakéhokoli materiálu, který se na nich nachází, je přísně zakázáno, pokud k tomu není vydáno povolení. Žádný materiál v rámci stránek nesmí být předán žádné jiné osobě nebo subjektu, ať už komerčnímu nebo nekomerčnímu. Žádný materiál na Stránkách nesmí být šířen prostřednictvím peer-to-peer sítí nebo jiných platforem pro sdílení souborů. Kromě toho se materiály nesmí upravovat ani měnit. Materiály nesmí být veřejně vystavovány ani používány k pronájmu, prodeji nebo vystavování. Materiály musí zahrnovat autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva k nim. Společnost Bohem a stránky si vyhrazují právo kdykoli ukončit tato přístupová práva v případě porušení podmínek této smlouvy. V případě, že dojde k porušení podmínek, bude předplatitel povinen okamžitě zničit veškeré informace nebo materiály vytištěné, stažené nebo jinak zkopírované ze stránek.

10. Převod přístupových práv

Přístup na stránky je možný prostřednictvím kombinace uživatelského jména a hesla. Předplatitelé nesmějí za žádných okolností svá přístupová práva poskytnout žádné jiné osobě a jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost svých přístupových práv. Společnost Bohem z žádného důvodu nezveřejní hesla nikomu jinému než Předplatiteli, s výjimkou případů, kdy to výslovně vyžaduje zákon nebo soudní příkaz. Neoprávněný přístup na stránky je porušením této smlouvy. Předplatitelé berou na vědomí, že vlastník stránek může pomocí speciálního softwaru sledovat každý vstup předplatitele na stránky. Pokud dojde k jakémukoli narušení bezpečnosti, krádeži nebo ztrátě přístupových práv nebo neoprávněnému zveřejnění informací o přístupových právech, je Odběratel povinen neprodleně informovat společnost Bohem o uvedeném narušení bezpečnosti. Odběratel zůstává odpovědný za neoprávněné použití služby, dokud není Bohem nebo stránky o narušení bezpečnosti informovány e-mailem nebo telefonicky.

11. Sankce a schvalování materiálů pro dospělé

Tyto stránky obsahují materiály s omezením věku. Pokud je Odběratel mladší 18 let nebo mladší plnoletosti v místě, odkud přistupuje na tyto stránky, nemá oprávnění ani povolení ke vstupu na tyto stránky nebo k přístupu k jakýmkoli jejich materiálům. Pokud je Odběratel starší 18 let nebo plnoletý v místě, odkud přistupuje na tyto stránky, vstupem na tyto stránky souhlasíte s dodržováním těchto podmínek.

12. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Pokud soud shledá, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, ale že omezením takového ustanovení by se stalo platným nebo vymahatelným, pak se takové ustanovení považuje za sepsané, vykládané a vymáhané jako takto omezené.

13. Oznámení

Oznámení ze strany webu předplatitelům mohou být podávána prostřednictvím elektronických zpráv prostřednictvím webu, obecným zveřejněním na webu nebo klasickou poštou. Oznámení ze strany předplatitelů mohou být podávána prostřednictvím elektronických zpráv, klasické pošty, telefonu nebo faxu, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Veškeré dotazy, stížnosti nebo oznámení týkající se stránek musí být adresovány společnosti Bohem . Veškerá zrušení služby na stránce musí být rovněž směřována na společnost Bohem .

Dotazy a kontaktní údaje Veškeré dotazy na společnost Bohem týkající se těchto podmínek je třeba směřovat na adresu :

bohem@bohemproduction.com

14. Zřeknutí se odpovědnosti

UŽIVATEL UZNÁVÁ, ŽE společnost Bohem NEMŮŽE GARANTOVAT A NERUČÍ ZA TO, ŽE SOUBORY DOSTUPNÉ KE STAŽENÍ Z INTERNETU BUDOU BEZ VIRŮ, ČERVŮ, TROJANSKÝCH KONÍ A JINÝCH KÓDŮ, KTERÉ MOHOU MÍT ZNEČIŠŤUJÍCÍ NEBO ZNEČIŠŤUJÍCÍ VLASTNOSTI. UŽIVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA ZAVEDENÍ DOSTATEČNÝCH POSTUPŮ A KONTROLNÍCH BODŮ, KTERÉ SPLŇUJÍ KONKRÉTNÍ POŽADAVKY PŘEDPLATITELE NA PŘESNOST ZADÁVÁNÍ A VÝSTUPU DAT, A ZA UDRŽOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ VNĚ WEBU PRO OBNOVU PŘÍPADNÝCH ZTRACENÝCH DAT. Společnost Bohem NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI RIZIKO ZA POUŽÍVÁNÍ INTERNETU PŘEDPLATITELEM.

UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ TYTO STRÁNKY NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. OBSAH JE POSKYTOVÁN “TAK, JAK JE”, A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. Společnost Bohem VYHLAŠUJE VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ. Společnost Bohem NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE NEBO OBSAH OBSAŽENÝ NA STRÁNKÁCH BUDE BEZPORUCHOVÝ NEBO BEZ CHYB, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE Zpřístupňuje, NEOBSAHUJE VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. Společnost Bohem NEZARUČUJE ANI NEVYDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZNÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ OBSAHU NEBO O VÝSLEDCÍCH POUŽITÍ OBSAHU Z HLEDISKA PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO JINÉHO. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY A společnost Bohem MŮŽE KDYKOLI PROVÉST ZMĚNY NEBO OPRAVY. UŽIVATEL, a nikoli společnost Bohem , nese veškeré náklady na nezbytný servis, opravy nebo opravy v případě jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jejich obsahu. Společnost Bohem NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE UŽÍVÁNÍ OBSAHU SUBJEKTEM NEBUDE PORUŠOVAT PRÁVA DRUHÝCH OSOB, A NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA CHYBY NEBO NEDOSTATKY V TAKOVÉM OBSAHU. Společnost Bohem NEZARUČUJE ANI NEPODÁVÁ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘÍPUSTNOSTI OBSAHU ANI O POVOLENÍ K JEHO POUŽITÍ VE VŠECH ZEMÍCH, STÁTECH, PROVINCÍCH, KRAJÍCH ANI V JINÝCH JURISDIKCÍCH. POKUD SE PŘEDPLATITEL ROZHODNE VSTOUPIT NA STRÁNKY, ČINÍ TAK Z VLASTNÍ INICIATIVY A NA VLASTNÍ RIZIKO A JE ODPOVĚDNÝ ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH PLATNÝCH ZÁKONŮ.

15. POPLATKY ZA PŘEDPLATNÉ A KOMUNIKACE S UŽIVATELI

Poplatky za předplatné a členství na Stránkách se mohou kdykoli změnit podle vlastního uvážení společnosti Bohem . Aktuální měsíční sazba za členství, která se objeví na účtu Účastníka za kreditní kartu, bude stržena z účtu Účastníka, účtována na telefon Účastníka atd. v závislosti na Účastníkovi, volbě platebního prostředku.

“OPATŘENÍ A KOMUNIKACE S UŽIVATELEM” – Předplatitel výslovně a výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa nebo jiný prostředek komunikace s předplatitelem může být použit k zasílání nabídek, informací nebo jiných komerčně zaměřených e-mailů nebo jiných prostředků komunikace. Konkrétněji řečeno, některé nabídky mohou být předplatiteli předkládány prostřednictvím e-mailových kampaní nebo jiných komunikačních prostředků s možností vyjádřit své preference kliknutím nebo zadáním “přijímám” (případně “ano”) nebo “odmítám” (případně “ne”). Výběrem nebo kliknutím na “přijmout” nebo “ano” dává odběratel najevo, že se “OPTIMALIZUJE” s touto nabídkou, a tím souhlasí a souhlasí s tím, že osobní údaje odběratele, včetně jeho e-mailové adresy a údajů, mohou být pro tuto záležitost použity nebo sděleny třetím stranám.”

“OPT-OUT A KOMUNIKACE S PŘEDPLATITELEM” – předplatitel výslovně a výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa nebo jiný způsob komunikace s předplatitelem může být použit k zasílání nabídek, informací nebo jiných komerčně zaměřených e-mailů nebo jiných způsobů komunikace. Přesněji řečeno, prostřednictvím e-mailových kampaní nebo jiných komunikačních prostředků mohou být předplatiteli předkládány další nabídky s předem zvolenou preferencí nebo volbou. Pokud odběratel neodvolá předvolenou preferenci volby (tj. “OPT-OUT” nabídky), může web předat informace o osobním profilu odběratele třetí straně – poskytovateli služeb nebo obsahu, který nabídku předkládá. Pokud účastník zruší výběr předem zvolené preference, pak nesmí být žádné osobní údaje o účastníkovi předány žádné službě třetí strany nebo poskytovateli obsahu.

16. Sponzoři, inzerenti a třetí strany

Stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky sponzorů, inzerentů nebo jiných třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Bohem . Zahrnutí, odkazování nebo umožnění používání či instalace jakýchkoli stránek, aplikací, softwaru, obsahu nebo reklamy třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu ze strany společnosti Bohem . Společnost Bohem nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Přístupem na Stránky nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že společnost Bohem zbavujete veškeré odpovědnosti vyplývající z používání jakýchkoli webových stránek, obsahu, služeb nebo softwaru třetích stran, ke kterým získáte přístup prostřednictvím těchto Stránek.

Vaše komunikace nebo jednání se sponzory, inzerenty nebo jinými třetími stranami, které naleznete prostřednictvím Stránek, nebo účast na jejich propagačních akcích probíhá výhradně mezi vámi a těmito třetími stranami. Souhlasíte s tím, že společnost Bohem nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku jednání s takovými sponzory, třetími stranami nebo inzerenty nebo v důsledku jejich přítomnosti na Stránkách.